Menu Zavřeno

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněnyv souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 • Uživatel uzavřením Licenční smlouvy uděluje Společnosti souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím identifikačních a/nebo osobních a/nebo provozních údajů, které Obchodnímu partnerovi sdělil v objednávce, při registraci Aplikace nebo které jsou Společností shromážděny v souvislosti s využíváním Aplikace. Za osobní údaje jsou považovány zejména obchodní firma, titul, jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo/identifikační číslo, bydliště/sídlo či jiná adresa uvedená Uživatelem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, data zadaná do Aplikace (informace o prodejích, skladech, ceně apod.), informace o bankovním spojení či platební morálce apod. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje shromážděné či zpracovávané Společností při využívání Aplikace.
 • Osobní, identifikační a provozní údaje Uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely: (i) použití přímo související se zajištěním funkčnosti Aplikace, (ii) účel, ke kterému dal Uživatel výslovný souhlas, (iii) ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti; (iv) plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony; (v) pro vnitřní potřebu Společnosti (statistiky, analýzy, plánování apod.); (vi) marketingové účely Společnosti; (vii) nabízení produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely jiných subjektů.
 • Uživatel souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna zpracovávat osobní, identifikační a provozní údaje Uživatele, a tyto třídit do jednotlivých kategorií za účelem nabízení produktů Společnosti a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Společnosti a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Uživatelem poskytnuty v objednávce, při registraci Aplikace nebo které jsou Společností shromážděny v souvislosti s využíváním Aplikace.
 • Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou osobní údaje Uživatele zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy a dále za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let po ukončení Licenční smlouvy. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou identifikační a provozní údaje Uživatele zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy.
 • Osobní, identifikační a provozní údaje Uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, Obchodním Partnerem nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu (takovýto subjekt Společnost uvede na svých webových stránkách), a to v České republice, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost je oprávněna z osobních, identifikačních a provozních údajů Uživatele vytvářet databázi.
 • Uživatel prohlašuje, že: (i) byl řádně informován o  shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou stanoveny v těchto Podmínkách; (ii) byl informován o skutečnosti, že osobní, identifikační a provozní údaje mohou být poskytnuty osobám uvedeným v těchto Podmínkách, státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; (iii) byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytl a poskytuje Společnosti dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti; (iv) jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Uživateli zpracovává, právu na jejich opravu v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Společnosti tímto Uživatele informuje i o dalších právech vyplývajících ze ZOOÚ, např. z ustanovení § 21 tohoto zákona.
 • Uživatel uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo produktů Společnosti či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Uživatele může být Uživatelem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti.

Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (I) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (II) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (III) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (IV) byly zpracovány nezákonně; nebo (V) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (I) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (II) zpracování je protizákonné; (III) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (IV) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (I) pro účely přímého marketingu nebo (II) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz
 • Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

Chiguras, s.r.o. 

www.chiguras.cz, IČ: 28741081 se sídlem náměstí T.G.Masaryka 710, 468 51 Smržovka ,

email: info@chiguras.cz, chiguras@seznam.cz, tel. + 420 606 6045 205